Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MİKDAT ÇAVDAR VE ŞİRKETLERİ (Bundan sonra her ikisi birlikte “ MİKDAT ÇAVDAR ” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metninde “MİKDAT ÇAVDAR ” (Veri Sorumlusu) bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğin, temel hakların ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “MİKDAT ÇAVDAR” tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla
işlenmektedir. Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?
Veri Sorumlusuna; Hasta sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK ’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:
· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
· Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
· İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
· İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
· Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
· Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
· Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
· Talep / Şikayetlerin Takibi
· Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?
Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz,
· Belge Aslı
· Muhasebe Programı
· Talep Formu
· Belge Yönetim Yazılımı
· Özel Entegrasyon Programı
· Yazılım Programı
· E-posta
· Bilgisayar Ortamı
· Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Web Tabanlı Yazılım
· Form Kaydı
· İletişim Formu
· Veri Kayıt Aracı
· El yazısı
· Hard Copy
· www.drmikdatcavdar.com , www.viopollclinic.com ve www.viopoll.com sitesindeki iletişim araçları

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi İle Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, Yönetimi Ve Finansmanı, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:
· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
· Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.
· Kişisel Verileriniz: Operasyonel İşlemler, Veri Sorumlusunun Hukuki İş ve İşlemlerinin
Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine
dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali
Müşavir, alıcı gruplarına aktarılabilecektir. Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz
sosyal medya hesaplarında paylaşılabileceğinden Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir.

· Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz yalnızca, İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük
sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
· Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan yalnızca ad, soyad, iletişim ve YALNIZCA TALEBİNİZ OLDUĞUNDA sağlık bilgileriniz anlık iletişim sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır. Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz sosyal medya hesaplarında paylaşılabileceğinden, sosyal medya hesaplarımıza tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimin mümkün olması ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz www.drmikdatcavdar.com sitesinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
· Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· KVKK’ nın 7’nci Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· KVKK’nın 11’inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme
· Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Teknik Yapı Deluxia Palace, No: 5/A , D:153 Ataşehir/ İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla,
mikdat.cavdar@hs01.kep.tr KEP veya viopoll@hs01.kep.tr adreslerine veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
Mikdat Çavdar

×

Merhaba!

Randevu ve diğer sorularınız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağım. Aşağıda bulunan Whatsapp butonuna basarak doğrudan ücretsiz ön görüşme ve muayene randevunuzu oluşturabilirsiniz.

× Ücretsiz Ön Görüşme Randevusu